શ્રી એફ.કે.પટેલ હાઈસ્કૂલ,ડેમોલ
વિદ્યાર્થીનુ નામ :
પાસવર્ડ :
Shree F.K.Patel High School Demol | Trust Activities

ટ્રસ્ટનું કાર્યક્ષેત્ર

એફ.કે. પટેલ હાઇસ્કૂલ માધ્યમિક વિભાગ (ગ્રાન્ટેડ)
એફ.કે. પટેલ હાઇસ્કૂલ, પ્રાથમિક વિભાગ ધોરણ 5 થી 7 (નોન ગ્રાન્ટેડ)   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.fkphdemol.org, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.