શ્રી એફ.કે.પટેલ હાઈસ્કૂલ,ડેમોલ
વિદ્યાર્થીનુ નામ :
પાસવર્ડ :
Shree F.K.Patel High School Demol | Rankers

શાળાના તેજસ્વી તારલાઓ

 

ક્રમ
ધોરણ
પાસ નં.
વિદ્યાર્થીનું નામ
કુલ ગુણ
મેળવેલ ગુણ
ટકા
1
1
1
પટેલ યશ અવનીશભાઇ
૨૦૦
૧૯૨
૯૬%
2
1
2
મકવાણા સાવન કુમાર  ચંદ્રકાંત
૨૦૦
૧૯૧
૯૫.૫ %
3
1
3
પલાસ રાહુલ હિમાભાઈ
૨૦૦
૧૮૫
૮૮.૫ %
4
         2
1
પટેલ ભવ્ય હાર્દિકભાઈ
૪૦૦
૩૭૨
૯૩ %
5
2
2
પટેલ યશ વિનોદભાઈ
૪૦૦
૩૬૩
૯૦.૭૫ %
6
2
3
ભોઈ ધવલ મુકેશભાઈ      ૪૦૦
૩૬૨
૯૦.૫ %
7
1
મહીડા પૃથ્વીસિંહ ઘનશ્યામ સિંહ
૮૦૦
૭૫૬
૯૪.૫ %
8
3
2
રાઠોડ મિતુલ ભુપેન્દ્રસિંહ
૮૦૦
                  ૭૫૦
૯૩.૭૫ %
9
3
3
રાજ જયદીપસિંહ કિરીટસિંહ
૮૦૦
૭૨૯
૯૧.૧૩ %
10
4
1
ભોઈ માસુમ લાલજીભાઈ
૯૦૦
૮૭૩
૯૭ %
11
4
2
ભોઈ દર્શિતા તરુણભાઈ
૯૦૦
૮૫૭
૯૫.૨૨ %
12
4
3
વાળંદ ધૃતિ રાકેશભાઈ
૯૦૦
૮૫૬
૯૫.૦૬ %
13
5
1
વણકર રુતીકા જગદીશભાઈ
૧૨૦૦
                ૧૧૪૯
૯૫.૭૫ %
14
5
2
મકવાણા હિરેન ઘનશ્યામ ભાઈ
૧૨૦૦
૧૧૩૫
૯૪.૫૮%
15
5
3
પટેલ ખુશી સંદીપભાઈ
૧૨૦૦
૧૦૮૨
૯૦.૧૭%
16
6
1
મંદેરા દક્ષ જયંતિલાલ        ૧૮૦૦                 ૧૬૪૦   ૯૧.૧%
17
6
2
મકવાણા દેવેન પ્રદીપભાઈ        ૧૮૦૦                  ૧૬૦૦   ૮૮.૯%
18
6
3
ભોઈ પીનલ લાલભાઈ        ૧૮૦૦                  ૧૫૬૬   ૮૭%
       ૧૯          ૭          ૧ પટેલ દિવ્ય મિનેશભાઇ        ૧૮૦૦                  ૧૫૮૮ ૮૮.૨ %
       ૨૦           ૭           ૨ પટેલ વૃંદા અવનીશભાઇ         ૧૮૦૦                  ૧૫૪૮ ૮૬%
       ૨૧          ૭          ૩ રાઉલજી શિલ્પા રાજેન્દ્રસિંહ        ૧૮૦૦                   ૧૫૩૧ ૮૫.૦૩%
        ૨૨         ૮           ૧ ભોઈ પ્રિયંકા મહેશભાઈ        ૧૮૦૦                    ૧૭૦૬ ૯૪.૭૮%
       ૨૩         ૮          ૨ પટેલ ધૃતિ કિરીટભાઈ       ૧૮૦૦                    ૧૬૯૩ ૯૪.૦૬%
      ૨૪         ૮          ૩ પટેલ રાજ્વી જયેશભાઈ      ૧૮૦૦                    ૧૬૬૬ ૯૨.૫૬%
     ૨૫         ૯          ૧ પટેલ રાહી ધર્મેન્દ્રભાઈ       ૭૦૦                    ૫૯૮ ૯૭.૩૦ PR
     ૨૬         ૯          ૨ ઠાકર અંજલિ દક્ષેશભાઈ        ૭૦૦                    ૫૮૩ ૯૪.૫૯ PR
     ૨૭         ૯          ૩ પ્રજાપતિ વિવેક મહેન્દ્રભાઈ         ૭૦૦                    ૫૭૪ ૯૧.૮૯ PR
     ૨૮        ૧૦          ૧ મંદેરા અનિરુદ્ધ જયંતીલાલ        ૬૦૦                   ૫૦૪ ૮૪ %
       ૨૯       ૧૦           ૨

પટેલ ચાંદની રમેશભાઈ

ભોઈ હાર્દિક બીજલભાઈ

પ્રજાપતિ પુંજા હીરાલાલ

         ૬૦૦                    ૪૮૯ ૮૧.૫૦ %
       ૩૦       ૧૦          ૩ પટેલ રીતિકા કિરીટભાઈ      ૬૦૦                    ૪૮૪ ૮૦.૬%   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.fkphdemol.org, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.