શ્રી એફ.કે.પટેલ હાઈસ્કૂલ,ડેમોલ
વિદ્યાર્થીનુ નામ :
પાસવર્ડ :

ફોટો ગૅલૅરી

Category - Navrati

Other Categories

SaveTree (4)
SaveTree


Award (5)
Award


SaveTree (5)
SaveTree


General (3)
General


General (2)
General


award-2 (11)
award-2


CCTV (6)
CCTV


Donar (17)
Donar


General (12)
General


108_van (5)
108_van


Pravas (16)
Pravas


yuvamahotsav2009 (10)
yuvamahotsav2009


Prize (11)
Prize


RaxabandhanTeachersD... (6)
RaxabandhanTeachersDay


Sport (18)
Sport


TreePlantation (7)
TreePlantation


Navrati (13)
Navrati
   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.fkphdemol.org, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.