શ્રી એફ.કે.પટેલ હાઈસ્કૂલ,ડેમોલ
વિદ્યાર્થીનુ નામ :
પાસવર્ડ :

પ્રવૃત્તિઓ - � � ��

-

18-06-09 � � �.�. �
25-06-09 � �
02-07-09 �, �-� � �, �
09-07-09 � � �, �
16-07-09 � � � �
23-07-09 � �
30-07-09 � �
04-08-09 � � � � �
13-08-09 � � �.�. �
20-08-09 � � � �
27-08-09 � � � �
03-09-09 � � � �.�. �
05-09-09 � � � � �
07-09-09 � � � � �
14-09-09 � � � �.�. �
24-09-09 �, � � �, �
01-10-09 � � � � �.�. �
08-10-09 � � � � �
12-11-09 � � � �.�. �, �.�.
19-11-09 � � � � �
26-11-09 � � � �.�. �,
03-12-09 � � �.�, �.�. �
10-12-09 � � �, �
17-12-09 � � � �
23-12-09
24-12-09 �.�. �
26-01-10 � �

સ્થળ : ��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.fkphdemol.org, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.