શ્રી એફ.કે.પટેલ હાઈસ્કૂલ,ડેમોલ
વિદ્યાર્થીનુ નામ :
પાસવર્ડ :
Shree F.K.Patel High School Demol | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ : એફ.કે. પટેલ હાઇસ્કૂલ, ડેમોલ.
શાળાનું સરનામું : મુ.પો. ડેમોલ, તા. પેટલાદ, જિ. આણંદ.
શાળાનો ફોન નંબર : 02697-231984
શહેર : ડેમોલ
રાજ્ય : ગુજરાત
પિન કોડ : 387710
શાળાનું ઇ-મેઇલ : Fkph_demol@yahoo.in
ટ્રસ્ટનું નામ : શ્રી ડેમોલ કેળવણી મડળ, ડેમોલ.
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર : ઇ - 973 (આણંદ) ઇ -1465 (ખેડા)
S.C.C. ઇન્ડેક્ષ નંબર : 73.229
આચાર્યનો ફોન નંબર : ૯૯૦૪૮૩૯૨૯૪
આચાર્યનો મોબાઇલ નંબર : 9586649888સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 


   
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.fkphdemol.org, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.