શ્રી એફ.કે.પટેલ હાઈસ્કૂલ,ડેમોલ
વિદ્યાર્થીનુ નામ :
પાસવર્ડ :
Shree F.K.Patel High School Demol | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

વેકેશનની માહિતી

  ધોરણ તારીખ થી તારીખ સુધી
દિવાળી વેકેશન 1 થી 11 ૨૮/૧૦/૨૦૧૬ ૧૭/૧૧/૨૦૧૬
શાળા ઉધડવાની તારીખ 1 થી 11 ૧૮/૧૧/૨૦૧૬  
ઉનાળા વેકેશન તારીખ 1 થી 11 ૦૧/૦૫/૨૦૧૭ ૦૪/૦૬/૨૦૧૭

શાળાના કામના કલાકો (શાળાનો સમય)

ઉનાળા અને શિયાળા દરમ્યાનનો શાળાનો સમય ધોરણ૧ થી ૧૧ 10:20 થી 04:30 સુધી
રિસેસનો સમય 11:55 થી 12:35 સુધી

નોંધ : - શનિવારે શિયાળામાં શાળાનો સમય 7:45 થી 11:30 નો રહેશે.
    
     
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.fkphdemol.org, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.